logo zhevna

fi

Контрасты #1

бумага, пастель, 32,5×45, 2021.

Контрасты #2

бумага, пастель, 32,5×45, 2021.

Контрасты #3

бумага, пастель, 32,5×45, 2021.